2016 Das Lakshana Maha Parv Program Outline

Das Lakshana Maha Parv will be celebrated from Tuesday-Thursday,Sept. 6th - Sept. 15th, 2016.

Jain Scholar Dr. Ramesh Parekh has accepted our invitation to conduct the program.

 
Tuesday-Saturday, Sept. 6th-10th & Monday – Wednesday, Sept. 12th-14th 2016
 • 07:30 AM Pakshal ji
 • 09:30 AM - 10:30 AM Digamber Bhav Puja
 • 10:30 AM - 12:00 PM Swadhyay in Aradhana Hall
 • 08:15 PM - 08:30 PM (*) Aarti & Mangal Divo
 • 08:30 PM - 10:00 PM Swadhyay in Aradhana Hall
 
Sunday, September 11th, 2016
 • 07:30 AM - 12:30 PM

Various Digamber Pujas, Abhishek and Shanti Dhara (5 from Dev Shastra Guru Puja, Das Lakshana Dharma Puja, olah Karan Puja, Parsvanath Jin Puja, Mahavir Swami Jin Puja, Shantinath Jin Puja, Neminath Jin Puja) Fixed Nakro for Abhishek and each puja - $151.

Boli for Aarti Mangal Divo & Shanti Dhara

 • 12:30 PM - 02:00 PM Ekasana / Swamivatsalya
 • 07:30 PM – 08:00 PM (*) Aarti & Mangal Divo
 • 08:00 PM – 09:30 PM Swadhyay in Aradhana Hall
 
Thursday, September 15th, 2016
 • 7:30 AM Pakshal ji
 • 09:30 AM - 10:30 AM Digamber Bhav Puja
 • 10:30 AM - 12:00 PM Swadhyay in Aradhana Hall
 • 05:30 PM – 07:30 PM Digamber Pratikraman in Aradhana Hall
 • 08:15 PM - 08:30 PM (*) Aarti & Mangal Divo
 • 08:30 PM - 10:00 PM Swadhyay in Aradhana Hall

(*) Fixed Nakro for 24 Tirthankars Aarti - $151, Aarti and Mangal Divo - $101

 
For Aarti, Mangal Divo, Puja or Sponsorship of Ekasana/Swamivatsalya, please contact: